Πρώτο σχόλιο για το νέο νομοσχέδιο για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς

Με αφορμή την πρώτη εμφάνιση του νέου νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να φέρει στην δημοσιότητα για διαβούλευση η κυβέρνηση για τα αδέσποτα αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ως η διαδικτυακή ομάδα των φιλόζωων εθελοντών προβαίνουμε άμεσα σε ένα πρώτο σχόλιο για το περιεχόμενου αυτού του νέου επίμαχο νομοσχέδιο σχολιάζοντας συγκεκριμένα προς το παρόν ως μια πρώτη εκτίμηση και άποψη επί του νέου νομοσχεδίου.

Πρώτα από όλα θα σχολιάσουμε τις προσθήκες στο άρθρο 1 παραθέτοντας αρχικά αυτούσιο το άρθρο 1 του νόμου 4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί από μεταγενέστερο νόμο και ισχύει μέχρι σήμερα.

«Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:

α) Ζώο είναι κάθε έµβιος οργανισµός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστηµα ή υγροβιότοπο.

β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρµόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά µε την προστασία τους και την καλή µεταχείρισή τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, την παραµονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι µόνιµα δεµένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. µεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη µέριµνα για σεβασµό της ύπαρξής τους.

γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.

δ) Δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε µη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιµνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας.

ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιµνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκ-παίδευσής τους, της φύλαξης του ποίµνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.»

ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.

η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραµονή σηµαντικού αριθµού αδέσποτων ή ανεπιθύµητων ζώων συντροφιάς.

θ) Σοβαρό νόσηµα είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.

ι) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγµατοποιούνται µε κερδοσκοπικό σκοπό µουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων µε τη συµµετοχή ή µη ζώων.

ια) Θίασος µε ποικίλο πρόγραµµα (βαριετέ) είναι οµάδα ατόµων, η οποία σε µόνιµη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγµατοποιεί µε κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόµενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράµµατα, παραστάσεις, διασκεδαστικά µικρά κωµικά θεατρικά δρώµενα, τραγούδια, χορό µε ποικίλο περιεχόµενο και µε τη συµµετοχή ή µη ζώων.

ιβ) Αρµόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που µεριµνούν για την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

ιγ) Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήµων, µεριµνούν για την ορθή εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής - σε συνεργασία µε τις αρχές της προηγούµενης περίπτωσης ιβ΄- του συστήµατος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων.

«ιδ) Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.»

ιε) Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που µε βάση προβλεπόµενη διαδικασία, µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήµανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενηµερώνει τη βάση µε τις απαραίτητες πληροφορίες.»

Στην συνέχεια θα σας παραθέσουμε αυτούσιο το άρθρο 1 του νέου νομοσχεδίου το κυκλοφορεί μάλιστα και με τον τίτλο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ"

«Άρθρο 1 Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β)  Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και τον σεβασμό στην ύπαρξή τους, ακολουθώντας τις εξής αρχές:

i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.

ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.

v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται τα άγρια ζώα ή τα ζώα υπό εξαφάνιση.

δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς το οποίο:

αα) Είναι σημασμένο ηλεκτρονικά και καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με συγκεκριμένο ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην Δήμων που δηλώνονται ιδιοκτήτες στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων) 

ή/και

ββ) τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του.

ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο:

-          είτε δεν έχει ιδιοκτήτη (με εξαίρεση τον Δήμο)

-          είτε δεν είναι σημασμένο ηλεκτρονικά, βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας  του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους.

στ) Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης του ζώου και στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ιδιοκτήτης λογίζεται και το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος για το ζώο αυτό. Ο όρος «ιδιοκτήτης» χρησιμοποιείται για να ορίσει τη σχέση του ζώου με τον κηδεμόνα του και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

ζ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται ούτε αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή.

η) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε μεταδοτικό νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους. Νόσημα για το οποίο προβλέπεται λήψη φαρμακευτικής αγωγής που το καθιστά με την ολοκλήρωση της αγωγής μη μεταδοτικό, ή χαμηλού κινδύνου για την υγεία ανθρώπου ή ζώου του ίδιου ή άλλου είδους, δεν θεωρείται σοβαρό. Η λεϊσμανίαση και η ερλιχίωση θεωρούνται ασθένειες που αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή και τα ζώα που πάσχουν από αυτές δεν θεωρούνται επικίνδυνα λόγω αυτών.

η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς, με σκοπό τη διαβίωσή τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας και κοινωνικοποίησης των ζώων και έχει ως απώτερο σκοπό την εύρεση ιδιοκτητών για την υιοθεσία τους.

θ) Ανάδοχος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο φιλοξενεί προσωρινά ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς έως ότου αυτό υιοθετηθεί ή εισαχθεί σε καταφύγιο και μεριμνά για την ευζωία του, τη συντήρηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψή του. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον Δήμο ή φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μεταξύ Δήμου και αναδόχου υπογράφεται το συμβόλαιο αναδοχής του ΠΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ. Τα ζώα συντροφιάς που διαμένουν σε ανάδοχο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ως αδέσποτα με ιδιοκτήτη τον Δήμο, καθώς και τα στοιχεία του αναδόχου. Ο ανάδοχος για όσο χρόνο φιλοξενεί το ζώο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων ευζωίας του ζώου και ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη και ζημία προκάλεσε το ζώο σύμφωνα με το 924 Α.Κ.

ι) Ζώο υπηρεσίας θεωρείται κάθε σκύλος ή το άλογο μινιατούρα που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για να διευκολύνει τη διαβίωση ατόμου με αναπηρία. Οι εργασίες που εκτελούνται από ένα ζώο υπηρεσίας πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αναπηρία του χειριστή.

ια) Εμπόριο Ζώων Συντροφιάς είναι το σύνολο των συναλλαγών με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους που αφορούν στην αλλαγή της ιδιοκτησίας των ζώων.

ιβ) Επαγγελματίας εκτροφέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς.

ιγ) Ερασιτέχνης εκτροφέας: ο εκτροφέας που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλο ή γάτα με σκοπό τη διατήρηση των ελληνικών ή μη φυλών του ζώου και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΖΣ, ο οποίος ως προς την εκτροφή και αναπαραγωγή λαμβάνει άδεια από την Επιτροπή άρθρου 2 παρ. 7  του παρόντος. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι μίας γέννας (τοκετού) ανά έτος, από έως δύο θηλυκούς σκύλους ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου.

Ιδ) Έγγραφο αναγνώρισης είναι το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013.

ιε)  Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ): η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο ΕΜΖΣ περιλαμβάνονται και τα κάτωθι Μητρώα :

i) Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ii) Μητρώο Καταφυγίων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα καταφύγια που διατηρούν οι ΟΤΑ, τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και ιδιώτες φιλόζωοι.

iii) Mητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών εκτροφέων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς

iv) Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, φωτογραφία, περιγραφή, στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά στοιχεία.

v) Μητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στις Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, τα ζώα συντροφιάς που διαθέτουν για την εθελοντική αιμοδοσία.

ιστ) Μητρώο παραβατών: Ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα και των κατά τόπο Εισαγγελέων, στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην κακοποίηση ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα καταχώρισής του ως ιδιοκτήτη ζώου στο ΕΜΖΣ.

ιζ) ηλεκτρονικό βιβλιάριο: το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΕΜΖΣ και αφορούν στην υγεία του ζώου συντροφιάς. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας του ζώου.    

ιη) μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα κιλά.

ιθ) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων.

ικ) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ) είναι ομάδα ατόμων, η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί με κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόμενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό με ποικίλο περιεχόμενο και με τη συμμετοχή ή μη ζώων.»


Όπως θα δείτε τελικά στο νέο νομοσχέδιο τίθεται για πρώτη φορά ο ορισμός του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς ο οποίος είναι και ο εξής παρακάτω και εδώ κάπου ερχόμαστε να δηλώσουμε και την συμφωνία μας με τον ορισμό αυτό.

στ) Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης του ζώου και στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ιδιοκτήτης λογίζεται και το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος για το ζώο αυτό. Ο όρος «ιδιοκτήτης» χρησιμοποιείται για να ορίσει τη σχέση του ζώου με τον κηδεμόνα του και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Επίσης ορίζεται για πρώτη φορά ο ορισμός του ζώου υπηρεσίας τον οποίο και σας παραθέτουμε αυτούσιο και θα τον σχολιάσουμε αμέσως παρακάτω.

ι) Ζώο υπηρεσίας θεωρείται κάθε σκύλος ή το άλογο μινιατούρα που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για να διευκολύνει τη διαβίωση ατόμου με αναπηρία. Οι εργασίες που εκτελούνται από ένα ζώο υπηρεσίας πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αναπηρία του χειριστή.

Εδώ να πούμε μόνο σε αυτό το σημείο ότι μας βρίσκει και αυτό το κομμάτι του επίμαχου νέου νομοσχεδίου απολύτως σύμφωνους χωρίς να χρειάζεται να σχολιάσουμε και να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό.

Δυστυχώς νομιμοποιείται μέσω του ορισμού του και το εμπόριο των ζώων συντροφιάς με μόνο σκοπό προφανώς το κέρδος στην παράγραφο ια του άρθρου 1 κάτι στο οποίο όμως εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι γιατί μετατρέπει δυστυχώς τα ζώα σε προϊόντα και προφανώς και σε μεγάλο κέρδος για μία μικρή όμως μονάχα χούφτα ανθρώπων οι οποίοι σε λίγο με αυτόν τον επίμαχο νόμο που όσο να ναι έρχεται πολύ σύντομα για διαβούλευση θα καρπωθούν ένα τεράστιο πακτωλό χρημάτων σε βάρος  αθώων ψυχών. 

ια) Εμπόριο Ζώων Συντροφιάς είναι το σύνολο των συναλλαγών με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους που αφορούν στην αλλαγή της ιδιοκτησίας των ζώων.

Επίσης έρχεται να προστεθεί και ο ορισμός του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη εκτροφέα ζώων συντροφιάς και αυτό μάλιστα είναι κάτι στο οποίο και ειδικότερα όσον αφορά τον ορισμό του επαγγελματία εκτροφέα μας βρίσκει εντελώς μα εντελώς αντίθετους καθώς κάποιοι θα έχουνε την δυνατότητα να απομυζήσουν τεράστια χρηματικά ποσά ως κέρδος πουλώντας σκυλιά ενώ υπάρχουν γύρω μας τόσα αδέσποτα που όμως θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να μην βρίσκονται συνέχεια στον δρόμο. Η άποψή μας, η θέση μας και η γνώμη μας εδώ πλεόν είναι ότι δεν θα έπρεπε την σήμερον ημέρα στην Ελλάδα να υπάρχει νόμιμα κανενός είδους εκτροφέας ζώων συντροφιάς, αλλά αντιθέτως από αυτό θα έπρεπε να προάγεται παντού το ζωοφιλικό αίσθημα και η ζωοφιλική συνείδηση με την προώθηση παντού της υιοθεσίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς το οποίο αυτήν την στιγμή που εμείς σαν γνωστοί βιτσιόζοι που είμαστε πάμε και αφού τα σκάμε τα ωραία μας λεφτά στον εκτροφέα τα αγοράζουμε χωρίς ποτέ μα ποτέ να λογαριάζουμε τίποτα όσον αφορά αυτές τις αθώες αδέσποτες ψυχές που τριγυρνάνε και υποφέρουν στους δρόμους.

ιβ) Επαγγελματίας εκτροφέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς.

ιγ) Ερασιτέχνης εκτροφέας: ο εκτροφέας που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλο ή γάτα με σκοπό τη διατήρηση των ελληνικών ή μη φυλών του ζώου και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΖΣ, ο οποίος ως προς την εκτροφή και αναπαραγωγή λαμβάνει άδεια από την Επιτροπή άρθρου 2 παρ. 7  του παρόντοςΕρασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι μίας γέννας (τοκετού) ανά έτος, από έως δύο θηλυκούς σκύλους ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου.

Για το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε μελλοντικά για αυτό καθώς δεν μπορούμε ακόμα από τώρα να γνωρίζουμε πως θα αξιοποιηθεί από τώρα για μπορούμε να έχουμε μία σοβαρή θέση και μία ακόμα πιο σοβαρή τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό.

Όσον αφορά τους ανάδοχους που για πρώτη φορά βλέπουμε να ορίζεται στην συγκριμένη υποψήφια νομοθεσία επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στο μέλλον και να εκφράσουμε την θέση μας αφού δούμε τότε πλέον στην πράξη πως θα εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός του αναδόχου ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς.

Στο άρθρο 6 του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται στην παράγραφο γ) ξανά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ότι:

γ) Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση. Ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως τη συμπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) μηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Για την επαναφορά στο οικείο περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτά Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε απόσταση 200 μέτρων περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ καθώς και από χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 7 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Όσον αφορά το κομμάτι αυτό που αναφέρεται στην σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες και λέει ότι: «Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.», θεωρούμε ότι θα έρθει και πάλι να μονιμοποιήσει και να διαιωνίσει το μόνιμο πρόβλημα της σίτισης από τους «φιλόζωους» πολίτες οι οποίοι θα συνεχίσουν να ταΐζουν τα αδέσποτα ζώα όπου να ναι και αυτό θα έρθει να δημιουργήσει νέες αγέλες επιθετικών αδέσποτων ζώων χωρίς να μπορούμε να αποφύγουμε και πάλι τις επιθέσεις τους.

Η πρόταση μας για να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα αυτό αφού πολλοί δυστυχώς «φιλόζωοι» συμπολίτες μας τα ταΐζουνε τα αδέσποτα εξεπιτούτου κάτω από τις πολυκατοικίες τους εκμεταλλευόμενοι την κτητική συμπεριφορά των σκυλιών τα οποία εκεί που τα ταΐζεις τον χώρο αυτόν τον μαθαίνουνε ως δικό τους χώρο και επιτίθονται για να τον προστατέψουν και έτσι ακριβώς τα εκμεταλεύονται μερικοί επιτήδειοι «φιλόζωοι» συμπολίτες μας το εκμεταλλεύονται αυτό για να φυλάνε τα σπίτια τους.

Οπότε εδώ λοιπόν η πρόταση μας όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι το νόμου είναι εξής τροποποίηση του παραπάνω προαναφερθέντος κομματιού της παραγράφου γ) του άρθρου 6 του νέου νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς είναι ως εξής: Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται όμως η σίτιση και το πότισμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ακάλυπτους χώρους καθώς επίσης και σε εισόδους αλλά και σε πυλωτές πολυκατοικιών, αλλά καθώς επίσης και σε χωράφια εντός αστικών και κατοικημένων περιοχών όπως επίσης και στον χώρο του πεζοδρομίου δίπλα σε οικήματα, όπως μονοκατοικίες αλλά επίσης και πολυκατοικίες καθώς επίσης και στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων αλλά και όλων των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και στον εξωτερικό χώρο των κτηρίων που στεγάζουνε επαγγελματικούς χώρους. Επιτρέπεται η σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μόνο στους χώρους που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό ο οικείος Δήμος. Κάθε παραβάτης του ανωτέρω εδαφίου τιμωρείται με πρόστιμο 300€.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 στην υποπαράγραφο ββ) στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο εκπαιδευτής σκύλων που θα συμμετάσχει στην πενταμελή επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος παρακολούθησης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεν θα είναι πλεόν υποχρεωτικό να είναι και μέλος του οποιουδήποτε νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων, αλλά θα αρκείται μόνο στο να είναι απόφοιτος τίτλου φορέα μη τυπικής εκπαίδευσης με ειδικότητα «εκπαιδευτής σκύλων», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον κανένας δυνατός πειθαρχικός έλεγχος του εκπαιδευτή σκύλων που θα κληθεί να συμμετάσχει στην πενταμελή επιτροπή του κάθε δήμου για τα αδέσποτα και για αυτόν τον λόγο στην τροποποίηση του νόμου αυτή εμείς τασσόμαστε ενάντια σε αυτήν την αλλαγή καθώς είμαστε εκ διαμέτρου και καθέτως αντίθετοι με αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει με την τροποποίηση και αλλαγή του συγκεκριμένου νόμου.

Και για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε το κομμάτι του νόμου αυτού αυτούσιο όπως ισχύει σήμερα και στην συνέχεια παρακάτω σας παραθέτουμε την επικείμενη τροποποίησή του.

Όπως ισχύει σήμερα:

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήµου.

Η τροποποίηση που επίκειται να γίνει:

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι απόφοιτος τίτλου φορέα μη τυπικής εκπαίδευσης με ειδικότητα «εκπαιδευτής σκύλων» και ελλείψει αυτού μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

Επίσης στο άρθρο 6 του νέου νομοσχεδίου περνάει κανονικά ο νομοθέτης την αρμοδιότητα της υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους στους φιλοζωικούς συλλόγους κάτι με το οποίο είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι εφόσον όσον καιρό τώρα κάνουν υιοθεσίες οι φιλοζωικοί σύλλογοι πολλά αδεσποτάκια έχουνε πέσει θύματα του εμπορίου των αδέσποτων ζώων και έχουν βρεθεί σε καταφύγια του εξωτερικού και κατά κύριο λόγο στην Γερμανία.  Όταν όμως πριν  από τρία(3) χρόνια ο υπουργός ΥΠΑΑΤ επί κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κος Τσιρώνης προσπάθησε και επιχείρησε με αλλαγή του νόμου την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς να την μετατρέψει αποκλειστικά και μόνο σε ευθύνη των Δήμων οι φιλοζωικές οργανώσεις με μπροστάρη και επικεφαλής την Π.Φ.Π.Ο αντέδρασαν και δεν τον άφησαν να το περάσει με αποτέλεσμα σήμερα και σύμφωνα πάντα με το νέο νομοσχέδιο να τους δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνε ακόμα και για λογαριασμό του δήμου οι φιλοζωικές οργανώσεις τις υιοθεσίες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τώρα είναι που οι «φιλόζωοι» θα κάνουνε πλέον πάρτι αφού θα είναι οι κύριοι σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνοι για τις υιοθεσίες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σας παραθέτουμε αυτούσια και την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νέου νομοσχεδίου το οποίο αναφέρεται σε όλα τα προαναφερθέντα παραπάνω.

Άρθρο 6 -  Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Δήμων

1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την περισυλλογή, παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, στείρωση και υιοθεσία τους. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από Συνδέσμους Δήμων. Ο Δήμος δύναται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένες στο σχετικό Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφού προηγηθεί έγγραφη συμφωνία με τον Δήμο. Στη συμφωνία αυτή μπορεί να ορίζεται ρητά ότι τα συνεργαζόμενα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις δύνανται να εκπροσωπούν τον δήμο για την έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την υιοθεσία του άρθρου 8 παρ 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να καθορίζεται το πλαίσιο και οι όροι της ως άνω συνεργασίας.

Τέλος όσον αφορά τα καταφύγια των αδέσποτων ζώων συντροφιάς το νέο νομοσχέδιο με το άρθρο 22 δίνει την δυνατότητα ίδρυσης καταφυγίων στα φιλοζωικά σωματεία πράγμα με το οποίο είμαστε και εκ διαμέτρου αντίθετοι καθώς έρχεται να δικαιώσει και δικαιώνει την μέχρι τώρα παθητική στάση των φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίες τόσα χρόνια αντιστέκονται σθεναρά και δεν διεκδικούνε από τους Δήμους να έχουνε αυτοί καταφύγια αφού πλεόν το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει την δυνατότητα στους «φιλόζωους» να ιδρύουν αυτοί καταφύγια και αυτός ο νόμος μόλις ψηφιστεί θα τους δίνει αυτό το δικαίωμα.

Για εμάς τα καταφύγια είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου και διεκδικούμε έτσι να παραμείνει, και για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 22 και την παράγραφο του 1 η οποία αναφέρεται στα καταφύγια των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 22 - Καταφύγια

1. Καταφύγια δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, εκτός από τους Δήμους ή Συνδέσμους Δήμων ή Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και τα φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ή και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6, η δυνατότητα αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση του Δήμου για ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρισή του στο Μητρώο Καταφυγίων του ΕΜΖΣ και η καθημερινή παρουσία προσωπικού τουλάχιστον για 14 ώρες. Η ίδρυση, λειτουργία και ο έλεγχος λειτουργίας – κυρώσεις των  καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.4711/2020  και του π.δ. 463/1978. 

Τέλος να κλείσουμε αφού σας ζητήσουμε πρώτα από όλα συγγνώμη για το μακροσκελές του κειμένου αυτού αλλά όπως προκύπτει τελικά πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να δώσει περισσότερα δικαιώματα στις φιλοζωικές οργανώσεις κάνοντας τους φιλόζωους κυρίαρχους στο παιχνίδι αυτό, και προωθώντας έτσι την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πρέπει να μας βρει μπροστά του με μεγάλες αντιδράσεις προκειμένου να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς το οποίο μεταξύ άλλων έρχεται πλεόν και να νομιμοποιήσει το εμπόριο των ζώων συντροφιάς με τα σχετικά του άρθρα και παράλληλα δίνει την πλήρη ελευθερία στους φιλόζωους να διαχειρίζονται πλέον τα αδέσποτα μας αυτοί όπως ακριβώς θέλουν αυτοί και χωρίς κανένα έλεος.

Αυτό το παρών κείμενο αποτελεί ένα πρώτο σχόλιο για το νέο επίμαχο νομοσχέδιο για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και υποσχόμαστε πως ότι και γίνει στο όλο θέμα θα υπάρξει και πολύ δυνατή αλλά και έντονη μαχητική συνέχεια πολύ σύντομα.

Η Διαδικτυακή Ομάδα Των Φιλόζωων Εθελοντών ΑδέσποταGreece

Αθήνα 11/04/2021

0 Σχόλια