Σχόλιο για την Ομαδική καταγγελία κατοίκων του Λεβιδίου για την δηλητηρίαση των σκύλων

Ένα σχόλιο σχετικά με την ομαδική καταγγελία κατοίκων του Λεβιδίου για την δηλητηρίαση των σκύλων που δημοσιεύτηκε χτες θέλουμε να κάνοπυμε βλέποντας ότι η πείρα από την ίδια μας την ζωή μας δείχνει ότι δυστυχώς όσο ταίζουμε και ποτίζουμε αδέσποτα ζώα στους δρόμους και δεν απαιτούμε να εφαρμοστεί ο νόμος τα ζώα φολιάζονται αλλά ευτυχώς όχι πάντα.

Και για να εξηγήσουμε λοιπόν το λόγο που σχολιάζουμε το συγκεκριμένο άρθρο σας παραθέτουμε το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 που αναφέρεται στην  Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.


1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να
μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από
συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και
σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με
τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του
ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία
που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να
διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων
σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και
ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των
εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του
ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι
φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.
2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή
συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή
διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με
ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και
εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή
παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από
ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται
και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια
αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους
προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και
λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα
ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.
Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από
την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα
καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ.
Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να
ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία
και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό
προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την
τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο
εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και
του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.
3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα
και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά
ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες
μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από
κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου
και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει
ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των
ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.
4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς,
που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά
κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά
κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και
μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο
χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την
αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση,
στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως
αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση.
β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι
τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα,
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι
επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη
ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυ-ντηρηθούν
λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή
είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία
υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και
διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη,
που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους,
επιστρέφονται σε αυτόν.
6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και
διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί,
καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον
ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα
ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που λειτουργούν
νόμιμα.
7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υι-
οθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και κα-
ταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα
πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη
τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό.
Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η
«Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του
υπευθύνου του καταφυγίου ή του φιλοζωϊκού σωματείου και
του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση
Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 4.
8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, που δεν είναι
μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγματοποιείται
με την απευθείας παράδοσή τους στους ενδιαφερόμενους
νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν
στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του
προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου
ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό
έγγραφο. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή των
ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας.
9. Ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών,
που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν προσωρινά στα
καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά
Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς
φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ως τη συμπλήρωση της
ηλικίας των πέντε (5) μηνών, έχοντας την απαραίτητη
κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν
υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου
κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο
τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι
έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν
υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.
10. Για την επαναφορά στο φυσικό
περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται
υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων
στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την
επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων
αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι
μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής
τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζό-
μενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν
απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα
συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση
ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν
επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία,
σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας
κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια,
στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους
αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους
του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της
πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πλη-
θυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά
επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που
δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως
επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγμα-
τοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες
κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την
υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν
νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα.
Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη Χώρα,
προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου
προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο
στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.
Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των
στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να διατίθενται οι
εγκαταστάσεις των γραφείων των αρμόδιων Υπηρεσιών
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής
Ενότητας ή του Δήμου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην
οικεία Περιφέρεια ή Δήμο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι,
υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρμόδιων
υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των
εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονική
διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε
σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται να διατίθενται
και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων.
Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών
συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται και σε κινητές
εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών
πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι. Για τις
κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων
χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι
απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.
12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του
Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά
σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που
εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Στην επιτροπή μετέχουν:
αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο
και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του
προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος
νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου
εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του
οικείου Δήμου.
γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο
Δήμο, με τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου
συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄
του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα
που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες
δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα
που διατίθενται προς υιοθεσία.
β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την
επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την
αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε
αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει
ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε
Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του,
ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα
στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας
του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,
γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη
Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που
δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή
όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει
τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως
αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.
13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις επιτρεπόμενες
μεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών
εγκαταστάσεων πραγματοποίησης κτηνιατρικών πράξεων,
σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
14. Με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε
Συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε
εγκεκριμένα φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη
λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.
15. Με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων,
που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.»

Ερχόμαστε λοιπόν και ρωτάμε τα εξής:Έχετε σκεφτεί να σταματήσετε να ταϊζετε τα αδέσποτα στους δρόμους και αντί για αυτό να απαιτήσετε από τον δήμο να πράξει τα αυτονόητα που είναι:

1ον Να στήσει καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και να περισυλλέξει όλα τα αδέσποτα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι στους δρόμους. «Ν.4039/2012 Άρθρο 9 παράγραφος 1,2,3»

2ον Να δημιουργήσει σημεία σίτισης και ποτίσματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και να σιτίζονται όλα τα αδέσποτα στα συγκεκρημένα σημεία έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια δηλητηρίασης των σκύλων. «Ν4039/2012 Άρθρο 9 παράγραφος 10»

3ον Αυτοί που διαμαρτύρονται όπως λέτε για τις αγέλες έχουνε δεχθεί επίθεση από αυτές και συνήθως προς ενημερωσή σας δεν είναι αυτοί που τα σκοτώνουν και εφαρμόζουν πρακτικές τύπου φόλας.

Σας παραθέτουμε  και την διαμαρτυρία αναγνώστη για το συγκεκριμένο θέμα.
"Αναρωτιέμαι μήπως κάποιες πράξεις "φιλοζωίας", τελικά είναι δίκοπο μαχαίρι..." - Καταγγελία Αναγνώστη

Επομένως στηρίξτε τους σταματώντας την σίτιση των ζώων στους δρόμους που τα σκυλιά θεωρούνε ως δικούς τους χώρους και τους προστατεύουν λόγω της κτητικής συμπεριφοράς που τα διακατέχει από την φύση τους και απαιτήστε από τον Δήμο όλα τα παραπάνω.

Σίγουρα έχετε δίκιο σε ένα πράγμα, ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα παντού σε όλη την χώρα η μαζική εξόντοση των αδέσποτων σκύλων με φόλες ή χτυπώντας τους με αυτοκίνητο.
Για να γίνει αυτό όμως πρέπει μαζικά να απαιτήσουμε να εφαρμοστεί όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος από τους Δήμους.

0 Σχόλια